رویه ارسال سفارش

بیجی مرکزی در شهر شهرکرد و برخی از شهرهای اطراف اقدام به تحویل فوری سفارشات نموده است.

در صورتی که آدرس شما در یکی از شهرهای فوق باشد، میتوانید فوریسفارشخودرادریافت نمایید، درغیراینصورت1 تا 4 روزکاری به دست شما خواهد رسید.

شهرهای فوق عبارت اند از :

شهرکرد، هفشجان، چالشتر، شهرک، فرخشهر، مهدیه

 

 

 

 

 

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت